สินค้า

สินค้า ราคา คอมมิชชั่น
การีนา 20 50 100 300 500 1000 บาท 5%*
Facebook 50 100 300 บาท 5%*
@Cash 55 89 189 349 888 บาท 3%*
Dcard 50 90 150 บาท 2%*
บัตรเติมเงิน Steam Wallet 68 260 443 1249 บาท 5%*/4%*/3%*/2%*
บัตรเติมเงิน Jam Card 11%*
บัตรเติมเงิน Winner Card 50 90 150 300 500 บาท 12%*
บัตรเติมเงิน TOT Prepaid Card 50 100 200 300 บาท 6%*
บัตรเติมเงิน Cubicash 50 200 บาท 9%*
บัตรเติมเงิน EX Cash card 50 90 150 300 500 บาท 4%*
บัตรเติมเงิน PlayStation 321 856 2140 บาท 3%*
บัตรเติมเงิน PlayStation สำหรับ Membership 3 เดือน 439 บาท / 12 เดือน 1209 บาท 3%*

หมายเหตุ

  1. คอมมิชชั่นนี้ยังไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย

  2. สำหรับร้านที่ลงทะเบียน VAT ทางร้านต้องทำการส่งใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงินมาที่บริษัท AirPay(Thailand) 

  3. หากตัวแทนเป็นผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีต่อกรมสรรพากร ตัวแทนสามารถนำยอดค่าคอมมิชชั่นตามจำนวนที่แจ้งไว้ในหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 50 (ทวิ) ไปรวมกับเงินได้อื่นๆ (ถ้ามี) และยื่นต่อสรรพากรได้ตามระเบียบที่สรรพากรกำหนดต่อไป  โดยร้านค้าที่ต้องการ หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 50 (ทวิ) เพื่อนำไปเป็นเอกสารประกอบการยื่นภาษีตามระเบียบปฎิบัติของกรมสรรพากร สามารถขอเอกสารดังกล่าว ได้ผ่านทาง LINE @airpaycafe โดยร้านค้าจะต้องแจ้งข้อมูลที่อยู่ผู้รับที่ถูกต้อง ในกรณีที่เอกสารดังกล่าวส่งไม่ถึงมือผู้รับเนื่องจากการแจ้งข้อมูลที่อยู่ผิดพลาด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารซ้ำเป็นจำนวนเงิน 100 บาทต่อการออกเอกสารซ้ำและจัดส่ง 1 ครั้ง

  4. สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า