สินค้า

ชื่อบริการ (ภาษาไทย) ชื่อบริการ แบ่งจ่าย ใช้บาร์โค้ด พิมพ์ตัวเลข เกินกำหนด ค่าธรรมเนียม คอมมิชชั่น Lead time
  บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด สินค้า มิสทีน 10 บาท 5 บาท* 2-3 วันทำการ
  ท๊อปเเวลู Topvalue 0 บาท 5 บาท* 1 วันทำการ
  โอช้อปปิ้ง Oshopping 0 บาท 5 บาท* 1 วันทำการ
  บริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด โคเวย์ 15 บาท 5 บาท* 2-3 วันทำการ
  เอส ซี แอสเซส เอส ซี แอสเซส 0 บาท 5 บาท* 2-3 วันทำการ
  ยูสตาร์ ยูสตาร์ 10 บาท 5 บาท* 2-3 วันทำการ
  ซีเอส ล็อกซอินโฟ ซีเอส ล็อกซอินโฟ 0 บาท 5 บาท* 2-3 วันทำการ
  เทพเพย์ เทพเพย์ 0 บาท 5 บาท* 2-3 วันทำการ
  ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ TTM 0 บาท 5 บาท* 1 วันทำการ

หมายเหตุ

1.คอมมิชชั่นนี้ยังไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย

2.สำหรับร้านที่ลงทะเบียน VAT ทางร้านต้องทำการส่งใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงินมาที่บริษัท AirPay(Thailand) 

3.หากตัวแทนเป็นผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีต่อกรมสรรพากร ตัวแทนสามารถนำยอดค่าคอมมิชชั่นตามจำนวนที่แจ้งไว้ในหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 50 (ทวิ) ไปรวมกับเงินได้อื่นๆ (ถ้ามี) และยื่นต่อสรรพากรได้ตามระเบียบที่สรรพากรกำหนดต่อไป  โดยร้านค้าที่ต้องการ หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 50 (ทวิ) เพื่อนำไปเป็นเอกสารประกอบการยื่นภาษีตามระเบียบปฎิบัติของกรมสรรพากร สามารถขอเอกสารดังกล่าว ได้ผ่านทาง LINE @airpaycafe โดยร้านค้าจะต้องแจ้งข้อมูลที่อยู่ผู้รับที่ถูกต้อง ในกรณีที่เอกสารดังกล่าวส่งไม่ถึงมือผู้รับเนื่องจากการแจ้งข้อมูลที่อยู่ผิดพลาด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารซ้ำเป็นจำนวนเงิน 100 บาทต่อการออกเอกสารซ้ำและจัดส่ง 1 ครั้ง

4.สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า