สินค้า

ชื่อบริการ (ภาษาไทย) ชื่อบริการ แบ่งจ่าย ใช้บาร์โค้ด พิมพ์ตัวเลข เกินกำหนด ค่าธรรมเนียม คอมมิชชั่น Lead time
  อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง Amanah Leasing 15 บาท 5 บาท* 1 วันทำการ
  บมจ. กรุ๊ปลีส (สินเชื่อรถยนต์) บมจ. กรุ๊ปลีส (สินเชื่อรถยนต์) 15 บาท 5 บาท* 2-3 วันทำการ
  บริษัท ซัมมิทแคปปิตอลลีสซิ่ง จำกัด บริษัท ซัมมิทแคปปิตอลลีสซิ่ง จำกัด 15 บาท 5 บาท* 2-3 วันทำการ
  บมจ. เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง บมจ. เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง 15 บาท 5 บาท* 2-3 วันทำการ
  ลิสซิ่ง ไอซีบีซี ICBC Leasing 15 บาท 5 บาท* 1 วันทำการ
บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด 15 บาท 5 บาท* 2-3 วันทำการ
  บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด 15 บาท 5 บาท* 2-3 วันทำการ
  โตโยต้า ลีสซิ่ง Toyota Leasing 15 บาท 5 บาท* 1 วันทำการ
  บริษัท ไฮเวย์ จำกัด บริษัท ไฮเวย์ จำกัด 15 บาท 5 บาท* 2-3 วันทำการ
  บีเอ็มดับเบิลยู ลิสซิ่ง BMW LEASING 15 บาท 5 บาท* 1 วันทำการ
  บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด ค่างวด เช่าซื้อ ที ลีสซิ่ง 15 บาท 5 บาท* 2-3 วันทำการ
  บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด 15 บาท 5 บาท* 2-3 วันทำการ
  ค่างวด กรุงไทย ออโต้ลีส ค่างวด กรุงไทย ออโต้ลีส 15 บาท 6 บาท* 2-3 วันทำการ
  นิสสัน ลีสซิ่ง นิสสัน ลีสซิ่ง 15 บาท 5 บาท* 2-3 วันทำการ
  ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 15 บาท 5 บาท* 2-3 วันทำการ
  บริษัท ชัยภาค จำกัด บริษัท ชัยภาค จำกัด 0 บาท 5 บาท* 2-3 วันทำการ
  บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด 15 บาท 5 บาท* 2-3 วันทำการ
  บริษัท ฐิติกร จำกัด บริษัท ฐิติกร จำกัด 0 บาท 5 บาท* 2-3 วันทำการ
  เมืองไทย ลิสซิ่ง เมืองไทย ลิสซิ่ง 15 บาท 5 บาท* 2-3 วันทำการ

หมายเหตุ

1.คอมมิชชั่นนี้ยังไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย

2.สำหรับร้านที่ลงทะเบียน VAT ทางร้านต้องทำการส่งใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงินมาที่บริษัท AirPay(Thailand) 

3.หากตัวแทนเป็นผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีต่อกรมสรรพากร ตัวแทนสามารถนำยอดค่าคอมมิชชั่นตามจำนวนที่แจ้งไว้ในหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 50 (ทวิ) ไปรวมกับเงินได้อื่นๆ (ถ้ามี) และยื่นต่อสรรพากรได้ตามระเบียบที่สรรพากรกำหนดต่อไป  โดยร้านค้าที่ต้องการ หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 50 (ทวิ) เพื่อนำไปเป็นเอกสารประกอบการยื่นภาษีตามระเบียบปฎิบัติของกรมสรรพากร สามารถขอเอกสารดังกล่าว ได้ผ่านทาง LINE @airpaycafe โดยร้านค้าจะต้องแจ้งข้อมูลที่อยู่ผู้รับที่ถูกต้อง ในกรณีที่เอกสารดังกล่าวส่งไม่ถึงมือผู้รับเนื่องจากการแจ้งข้อมูลที่อยู่ผิดพลาด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารซ้ำเป็นจำนวนเงิน 100 บาทต่อการออกเอกสารซ้ำและจัดส่ง 1 ครั้ง

4.สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า